Psychologiepraktijk Tholen hecht veel waarde aan uw privacy. Het  privacybeleid, die is aangepast aan de AVG die 25 mei 2018 van kracht wordt, regelt alle zaken rondom het verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens. Hierover kunt u hieronder het privacy statement lezen:

PRIVACYSTATEMENT I.W.J. Soeters

I.W.J. Soeters, gevestigd te Oud-Vossemeer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20157448, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe I.W.J. Soeters met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie I.W.J. Soeters persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) cliënten;

 2. bezoekers van www.psychologiepraktijktholen.nl en https://psychologenpraktijk-triade.nl/volwassenen-en-ouderen/;

 3. collega’s

 4. sollicitanten;

 5. alle overige personen die met I.W.J. Soeters contact opnemen of van wie I.W.J. Soeters persoonsgegevens verwerkt.

 1. Verwerking van persoonsgegevens

I.W.J. Soeters verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website, of via het e-health platform Karify) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 1. Doeleinden verwerking

I.W.J. Soeters verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het verbeteren van de praktijkwebsite www.psychologiepraktijktholen.nl en psychologenpraktijk-traide.nl/volwassenen-en-ouderen;
 4. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 5. het beschermen van vertrouwelijke gegevens.
 6. Het verwerken van klantevredenheidsonderzoeken om verbeteringen in de praktijkvoering door te kunnen voeren.
 7. Het verzamelen en versturen van gegenereerde statistische behandelinformatie aan het DIS en het SVR. Het gaat dan om gegevens die niet herleidbaar zijn tot individuele personen, en gebruikt worden om bijvoorbeeld onderzoek te doen, of een rapportage te maken over het gemiddelde behandelresultaat.
 1. Rechtsgrond

I.W.J. Soeters verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.
 1. Verwerkers

I.W.J. Soeters kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van I.W.J. Soeters persoonsgegevens verwerken. I.W.J. Soeters sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 1. Persoonsgegevens delen met derden

I.W.J. Soeters deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. I.W.J. Soeters deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 1. Doorgifte buiten de EER

I.W.J. Soeters geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt I.W.J. Soeters ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 1. Bewaren van gegevens

I.W.J. Soeters bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. I.W.J. Soeters hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;

 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

 3. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;

 1. Wijzigingen privacystatement

I.W.J. Soeters kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van I.W.J. Soeters gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 1. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht I.W.J. Soeters te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met I.W.J. Soeters door een e-mailbericht te sturen naar info@psychologiepraktijktholen.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop I.W.J. Soeters persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met I.W.J. Soeters door een e-mailbericht te sturen naar info@psychologiepraktijktholen.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).